Propuestas protección menores

OBJETIVO 1

• Augmentar la inversió social en la infància i en les famílies per
tal de situar-la, com a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la UE.
Aquest augment de la inversió pública tindrà l’equitat com a principi
rector, de tal manera que tota estratègia orientada cap a la infància
haurà de tenir en compte de manera prioritària els infants i les famílies
més vulnerables.
• Enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió
social infantil, a partir d’una estratègia integral que situï els infants al
centre de tota acció i compti amb una dotació pressupostària i uns
indicadors específics i suficients, sempre des de la perspectiva de
drets i de l’equitat, el que ha de contribuir a procurar unes respostes
més coordinades i eficaces envers els nens i nenes que es troben en
aquesta situació.
• Fomentar l’ocupació de qualitat tenint en compte que es tracta
d’un element clau a l’hora de reduir la pobresa i l’exclusió social. Es
promourà i incorporarà la igualtat de gènere, així com la racionalització
dels horaris per avançar en la conciliació laboral i familiar.

OBJETIVO 3

• Fomentar estils de vida saludables a través de polítiques
transversals que contemplin programes d’oci actiu i activitats
esportives inclusives i amb perspectiva de gènere, dirigides en
especial als adolescents. Potenciar la prevenció, divulgació i informació
sobre hàbits d’alimentació saludables entre els infants i les seves
famílies.
• Augmentar els recursos, programes i serveis de la xarxa pública
de salut mental infantil i juvenil, especialment els destinats a la
prevenció, amb una millora de la detecció precoç i l’atenció integral
que faci possible l’atenció i el seguiment especialitzats i
individualitzats i revisar les prescripcions de medicació. Per altra
banda, són necessaris més serveis i programes d’acompanyament i
suport als infants, als adolescents i les seves famílies, sobretot per a
aquells en situació més vulnerable.
• Impulsar els serveis de prevenció, acompanyament i escolta en
la lluita contra el consum de drogues, alcohol i tabac amb
perspectiva comunitària. A la vegada, potenciar les iniciatives
vinculades a l’oci saludable entre els adolescents i invertir en
programes que generin oportunitats socials, culturals i de lleure per a
aquest col·lectiu.

OBJETIVO 4

• Augmentar la inversió en educació des d’un enfocament inclusiu i
d’equitat que prioritzi els alumnes amb algun factor de vulnerabilitat
(infants amb discapacitat, infants d’origen estranger i infants de
centres de protecció, entre d’altres) i els centres de major
complexitat, per una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats.
Cal reduir les barreres d’aprenentatge i impulsar una escola inclusiva.
La inversió pública ha de garantir la gratuïtat real de l’educació
obligatòria i el suport escolar i les beques a l’alumnat que ho necessiti.
• Avançar cap a l’accés universal a l’educació 0-3 anys de manera
que tots els infants, sobretot aquells en situació de desavantatge, hi
tinguin accés. Cal augmentar la inversió i ampliar l’oferta pública de
places a partir de les necessitats educatives i garantir l’equitat a través
de la tarifació social. També és necessari invertir en altres serveis de
suport a la criança i d’educació primerenca, comptar amb les famílies i
acompanyar-les en el seu rol i regular-ne les condicions per assegurar
uns estàndards de qualitat.
• Garantir l’accés de tots els infants a un mínim d’activitats de
lleure educatiu, cultural i esportiu de qualitat i a activitats
educatives de caràcter complementari gratuïtes, de manera que
cap infant se’n vegi privat per raons econòmiques.

OBJETIVO 11

• Garantir que els infants puguin viure en habitatges a preus assequibles i
en condicions òptimes. És necessari ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge
públic i donar compliment a tot el ventall de mesures protectores previstes a
les normes. En els casos de desnonament es tindrà sempre en compte
l’interès superior de l’infant, s’adoptaran les mesures que minimitzin l’impacte
que el procés pugui ocasionar en els nens i les nenes i es garantirà, de ser el
cas, el reallotjament immediat de la família.
• Assegurar que tots els infants gaudeixen de recursos i serveis bàsics,
com són l’aigua, la llum i el gas, de manera que no es produeixi cap tall de
subministrament per raons econòmiques i afavorir les mesures de tarifació
social d’aquests serveis que en garanteixin el seu consum.
• Garantir la mobilitat de tots els infants i eliminar les barreres que la
condicionen, reduir la presència de cotxes, afavorir l’ús de mitjans de transport
més sostenibles i donar prioritat al vianant en el disseny de la mobilitat urbana.
En relació al transport públic cal avançar cap a la seva gratuïtat fins els 18 anys i
prendre mesures per fer-lo més amigable, tals com accessos adaptats, més
espais reservats i prioritat d’accés.
[15:01, 4/4/2019] Jorge StopMordazas: OBJETIVO 13
• Generar major coneixement sobre l’impacte del canvi climàtic
en infants i adolescents, així com sobre les mesures a adoptar a
nivell ambiental, social, econòmic i cultural per reduir-ne l’impacte
negatiu. De la mateixa manera, s’ha de millorar la informació a l’abast
dels infants sobre les problemàtiques presents i futures derivades del
canvi climàtic i les seves conseqüències i impulsar major coneixement
i desenvolupament de competències relacionades amb la protecció del
medi ambient a través del currículum escolar.

OBJETIVO 16

• Situar els infants al centre del sistema de protecció. S’ha de
potenciar l’acolliment familiar, que les famílies acollidores puguin complir
amb les seves responsabilitats i avançar en la professionalització
d’aquesta figura. Quant als recursos residencials, resulta clau garantir
uns estàndards de qualitat, evitar centres massificats i promoure la
participació dels infants en defensa dels seus drets. Alhora, és necessari
que tots gaudeixin d’experiències normalitzades, treballar amb la família
biològica per possibilitar-ne el retorn i potenciar els programes de
transició cap a la vida adulta
• Ampliar la formació i difusió de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant a tots els nivells i a totes les edats, amb especial focus en els
nens i les nenes i els col·lectius professionals que treballen amb ells.

OBJETIVO 17

• Enfortir la política de cooperació catalana a nivell estratègic i
polític i augmentar-ne la dotació econòmica, amb la fita de destinarhi el 0,7% sobre els ingressos corrents no condicionats de la
Generalitat, tal i com preveu la vigent Llei catalana de cooperació.
Sens perjudici de l’anterior, cal avançar perquè l’aportació a l’ajuda
oficial al desenvolupament se situï en el en el 0,7% sobre la Renda
Nacional Bruta de Catalunya, tal i com estableix la fita 17.2 dels ODS i
determinar el percentatge d’aquesta ajuda destinada a la infància.
• Disposar d’informació completa, actualitzada i sistematitzada
relativa a les partides destinades a l’ajuda oficial al desenvolupament
per part de les diferents administracions públiques i entitats de dret
públic catalanes, el que comporta dotar-se dels instruments i recursos
necessaris que en facilitin el seguiment i retiment de comptes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *